Rozstrzygnięcie Osobowość roku 2020

Konkurs Osobowość roku 2020

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu Osobowość Roku 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizatorów, 10-ciu ogólnopolskich organizacji branżowych: Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, Stowarzyszenia Polskich Energetyków, Stowarzyszenia Teletechników Polskich XXI.

Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce.

Tytuł Osobowości Roku 2020 w poszczególnych kategoriach otrzymali:

w kategorii GOSPODARKA

 

Sebastian Tokarski

Pan Sebastian Tokarski – ukończył liceum ekonomiczne i studia na kierunku ‘Biznes międzynarodowy. Swoją pracę zawodową skoncentrował na branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej. Od 2002 roku jest założycielem dynamicznie rozwijającej się firmy Asta Telkom Serwis działającej w branży telekomunikacji i teletechniki. Autor publikacji w prasie branżowej, a także wielu innowacyjnych opracowań technologii i procedur dla operatorów telekomunikacyjnych. Twórczy i kreatywny w działaniu, cechuje go wyjątkowa zdolność organizacji pracy zespołowej. Potrafi dbać o ciągły rozwój, wprowadzając nowe rozwiązania technologiczne, przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu dostępnego na światowych rynkach przy zastosowaniu wysokiej jakości materiałów. Dzięki temu firmę Asta Telkom Serwis wyróżniają wysokie standardy świadczonych usług.

Pan Sebastian Tokarski jest przykładem młodego przedsiębiorcy, który dzięki swojej wiedzy, pracy i umiejętnościom stworzył liczącą się w branży firmę. Osiągając sukcesy zawodowe potrafi dostrzegać potrzeby innych ludzi i organizacji. Chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych wspierając młode talenty i ludzi potrzebujących pomocy. Może stanowić bardzo dobry przykład polskiego przedsiębiorcy i być przykładem dla innych młodych ludzi, że mimo bardzo dużej konkurencji na rynku, warto tworzyć i rozwijać polskie firmy.

w kategorii OTOCZENIE BIZNESU

 

Andrzej Diakun

Pan Andrzej Diakun – magister inżynier elektryk, absolwent Politechniki Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalizacja: Elektroenergetyka i Automatyka Stosowana. Inicjator powstania Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego (dzisiejszego Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej), w którym pełnił funkcje Prezesa i Wiceprezesa. W 1998 r. założył i przez ponad 21 lat kierował jako Prezes Zarządu spółką ELEKTROTIM S.A. która w 2007 r. zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Kierowana przez Pana Andrzeja Diakuna Spółka ELEKTROTIM stworzyła w latach 2007-2015 Grupę Kapitałową ELEKTROTIM.

Podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. aktywnie wspierał inicjatywy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, edukacji, ochrony zdrowia, a także promocji kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży. Od wielu lat związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, aktywnie uczestniczył w pracach Konwentu Wydziału. To wybitny ekspert w dziedzinie elektroenergetyki i działacz na rzecz upowszechniania najlepszych zawodowych praktyk, które to postulaty realizował także jako członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że przez lata miał także niewątpliwy wpływ na kształcenie kolejnych pokoleń fachowców.

w kategorii NAUKA

 

Mariusz Kłos

Pan Mariusz Kłos – doktor inżynier, adiunkt – Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej. Prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze generacji rozproszonej w szczególności dotyczącą problemów integracji OZE, zasobników energii i innych alternatywnych technologii wytwórczych z systemem elektroenergetycznym. Autor licznych opracowań, analiz, koncepcji, opinii eksperckich oraz publikacji i wystąpień o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Bierze czynny udział w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych i prac problemowych zlecanych przez podmioty krajowego przemysłu, w szczególności krajowego sektora energetycznego.

Pozostali nominowani w poszczególnych kategoriach:

w kategorii GOSPODARKA

 

Ryszard Kohut – współzałożyciel spółki Elko-Bis Systemy Odgromowe Sp. z o.o., prezes i członek Zarządu firmy. Firma Elko-Bis była wielokrotnie nagradzana nagrodami branżowymi na imprezach targowych branży elektrycznej w Polsce. Dzięki działalności Pana Ryszarda Kohuta firma Elko-Bis stała się największym polskim producentem kompletnego sprzętu odgromowego instalowanego na budynkach oraz do ochrony napowietrznych stacji transformatorowych. Od 2013 roku jest członkiem Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP. Od 2014 aktywny członek Zachodniej Izby Gospodarczej, a od 2018 roku członek zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki.
W ostatnim latach przekazał stery rządzenia w firmie synowi Radosławowi. Jest to doskonały wzór przeprowadzenia sukcesji pokoleniowej w dużej polskiej firmie produkcyjnej. Zawsze bardzo zaangażowany w działalność społeczną na szczeblu lokalnym i branżowym.

Marek Suwart – od 1981 r. właściciel firmy „Drewart” – zakładu produkcji oświetlenia wykonanego w drewnie, od 2000 r. współwłaściciel i Prezes rodzinnej firmy Drewart-Energy Sp. z o.o. Firma specjalizuje się w technologiach podczerwieni i jako pierwsza w Polsce rozpoczęła produkcję promienników kwarcowo-halogenowych pod marką SOLART, wykorzystywanych m.in. w przemyśle, w budynkach, lecznictwie. Marek Suwart jest pomysłodawcą i twórcą wielu urządzeń. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu, firma zdobyła największe w Polsce doświadczenie w projektowaniu ogrzewania stadionów, hal sportowych i bardzo dużych obiektów przemysłowych oraz wojskowych. Znany w środowisku jako innowator techniczny, już w czasach studenckich, w 1975 r., dokonał pierwszego zgłoszenia do Urzędu Patentowego projektu wynalazczego pod nazwą „mikrowaga elektryczna”.

w kategorii OTOCZENIE BIZNESU

 

Grzegorz Wiśniewski – inżynier, ekonomista, specjalista rynku energetyki odnawialnej i technologii energetyki słonecznej. Jest założycielem i od 2000 r. Prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. (IEO) oraz inicjatorem projektu budowy na Śląsku GigaFabryki ogniw fotowoltaicznych. Jest prekursorem energetyki odnawialnej w Polsce, pierwszych rozwiązań i aplikacji w latach 90-tych oraz autorem dwóch książek poświęconych energetyce słonecznej, dwóch patentów z tej dziedziny oraz kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowo technicznym. Wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych „Energetyka odnawialna dla biznesu” organizowanych wspólnie z Politechniką Warszawską. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.

w kategorii NAUKA

 

Marek Olesz – doktor nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika – Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (1998), doktor habilitowany (2017), prof. nadzw. PG. Dotychczasowe życie zawodowe związał z Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, gdzie pracuje od 30 lat. Obecnie pełni funkcję Prodziekana ds. Rozwoju w kadencji 2020-2024. Autor i współautor około 150 publikacji i referatów naukowych. Doświadczony, z inicjatywą i wielostronną wiedzą techniczną. Aktywny członek wielu zespołów badawczych, członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (od 1996), członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP (od 1991).

Laureat wielu nagród i odznaczeń: Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2019), Medal KEN (2009), Brązowy Krzyż Zasługi (2005), nagrody Rektora PG za osiągnięcia badawcze: II stopnia (2), III stopnia (1), nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne: I stopnia (3), II stopnia (3), III stopnia (3).
Do najważniejszych osiągnięć należy m.in.:
– opracowanie nowej metody wyznaczania składowej czynnej prądu upływowego
ograniczników przepięć bez konieczności pomiaru napięcia przez zastosowanie metody wektorów ortogonalnych,
– zaproponowanie korekcji wpływu temperatury, amplitudy i kształtu napięcia na wartość składowej czynnej prądu upływowego ogranicznika przepięć
– opracowanie nowych sposobów analizy izolacji kondensatorów polipropylenowych niskiego napięcia za pomocą analizy stanu technicznego połączenia metalizacji folii z czołem kondensatora oraz wykorzystania sygnału wnz mierzonych metodą akustyczną do prognozowania rezystancji izolacji kondensatora oraz czasu jego eksploatacji – patenty zespołowe wdrożone w systemie oceny jakości kondensatorów foliowych w Zakładach Miflex w Kutnie.

 

Relacje z wręczenia nagród i nominacji w Konkursie na Osobowość Roku 2020

 

Aby uhonorować laureatów konkursu, Kapituła Konkursu postanowiła wręczyć nagrody i wyróżnienia osobiście. Poniżej zamieszczamy krótkie relacje z uroczystości wręczenia nagród i nominacji.

 

10 czerwca 2021 r. podczas Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki w siedzibie organizacji wręczono nominację w kategorii Gospodarka dla Pana Ryszarda Kohuta, którą odebrał jego syn Radosław.

 

16 czerwca w Restauracji Różanej w Warszawie Pan Prof. Wojciech Radomski, przewodniczący Kapituły i Marek Orłowski, sekretarz Kapituły wręczyli nagrodę Panu Sebastianowi Tokarskiemu, laureatowi nagrody w kategorii Gospodarka.

 

17 czerwca, podczas Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej w Zakładzie ZPUE we Włoszczowej odbyło się wręczenie nagrody Panu Andrzejowi Diakunowi, który otrzymał tytuł Osobowość Roku 2020 w kategorii Otoczenie Biznesu.

 

 

28 września w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, w obecności władz Wydziału wręczono Nagrodę Panu Mariuszowi Kłosowi.

 

W dniu 29 września w siedzibie Instytutu Energetyki Odnawialnej uhonorowano nominację do tytułu Osobowość Roku w kategorii Otoczenie Biznesu dla Pana Grzegorza Wiśniewskiego – prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej

 

30 września w siedzibie firmy SOLART z rąk p. Marka Orłowskiego, sekretarza Kapituły i p. Sławomira Dębowskiego Pan Marek Suwart odebrał nominację w kategorii Gospodarka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 października podczas Gdańskich Dni Elektryki, wręczono nagrodę dla Pana Marka Olesza – doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika – Politechnika Gdańska. Nominacja w kategorii NAUKA.

 

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Kapituła Konkursu

Przewodniczący Kapituły, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski

Sekretarz Kapituły, Marek Orłowski – Prezes Zarządu Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego