Kryteria

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorami Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU są ogólnopolskie organizacje branżowe: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej, Stowarzyszenia Energetyków Polskich, Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI, Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.

 1. Konkurs ma na celu:
 2. a) Wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć techniczo-gospodarczych
  b) Promocję i popularyzowanie dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki
 3. Tematyka Konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania naukowe, techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich lach, dotyczące m. innymi:
 • nowych rozwiazań wyrobów elektrycznych i elelektro-energetycznych
 • procesów technologicznych i metod wytwarzania, organizacji i procesów zarzadzania
 • systemów i procesów technologicznych uwzględniajacych oszczędnosci w zuzyciu materiałów, wzrostu ich jakości, oszczędności zuzycia energi, wzrostu funkcjonalności
 • rozwiązań naukowo-badawczych przyczyniających się do wzrostu nowoczesności wyrobów elektrycznych i elektroenergetycznych
 • ochrony środowiska
 • ergonomii i bezpieczeństwa pracy.
 1. Nagroda Konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU przyznawana jest osobom fizycznym za ich działalność i aktywność w roku zgłoszenia i w dwóch latach poprzednich, zgodnie z Regulaminem Konkursu i które spełniają niniejsze Kryteria.
 2. Po przesłaniu zgłoszenia kandydatury nie można dokonywać w nich żadnych zmian. Sekretarz Kapituły może wezwać składającego aplikację do uzupełnienia jej braków zgodnie z § 3 pkt. 3 Regulaminu.
 3. Organizatorzy publikują na swoich stronach internetowych listę osób nominowanych do Tytułu.
ZASADY UCZESTNICTWA

Zgłoszenia są przyjmowane drogą elektroniczną lub pocztową na Formularzach zgłoszeniowych na stronach internetowych organizatorów. Zgłoszenia nie są objęte żadnymi opłatami.

 1. Zgłoszenia mogą składać zarówno sami zainteresowani jak i osoby trzecie.
 2. Zgłoszenie powinno być dokonane na Formularzu Zgłoszeniowym stanowiącym integralną część niniejszych Kryteriów. Do formularza powinny być dołączyć odpowiednie dokumenty niezbędne do oceny danej osoby zgodnie z kryteriami określonymi w § 3. Konkretna osoba może być oceniana tylko raz bez względu na ilość zgłoszeń. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia spóźnione, utracone, uszkodzone, niekompletne, nieczytelne lub nieprawidłowe.
 3. Przekazane informacje muszą być prawdziwe, co zgłaszający kandydaturę potwierdza podpisaną przez siebie deklaracją stanowiącą integralną częścią zgłoszenia.
 4. W danej edycji Konkursu osoba zgłoszona może być rozpatrywana tylko w jednej kategorii. W przypadku zgłoszenia tego samego kandydata w kilku kategoriach, Kapituła rozpatruje tylko kandydaturę, która została zgłoszona jako pierwsza. Decyduje o tym data stempla pocztowego, w przypadku przesłania zgłoszenia pocztą lub data i czas wpłynięcia dokumentów elektronicznych, jeżeli zgłoszenie przesłano drogą elektroniczną.
 5. Zgłoszenia muszą być wypełnione zgodnie z niniejszym Kryteriami i nadesłane do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
 6. Uczestnikiem Konkursu może zostać tylko osoba, która jest zgłoszona w następujących kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu. Tytuł dotyczy działalności nagrodzonego w roku zgłoszenia i w dwóch latach poprzednich.
 7. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez osobę trzecią. Sekretarz Kapituły informuje osobę zgłoszoną o wpłynięciu jej kandydatury. Osoba zgłoszona może, w ciągu 7 dni, nie wyrazić zgody na rozpatrywanie jej kandydatury, przesyłając Sekretarzowi Kapituły podpisane przez siebie odpowiednie oświadczenie. W przypadku otrzymaniu takiego oświadczenia, Sekretarz Kapituły wycofuje taką kandydaturę z listy nominowanych.
KRYTERIA OCENY
 1. Zgłoszeni do Konkursu będą oceniani przez Kapitułę na podstawie następujących kryteriów:
 • Konkretne osiągnięcia w roku zgłoszenia i w dwóch latach poprzednich takie jak: osiągnięte rezultaty pracy zawodowej, badań naukowych, działalności gospodarczej, menadżerskiej i popularyzatorskiej
 • Wpływ działalności danej osoby na rozwój konkretnej firmy lub sektora, branży, organizacji, zespołów badawczych lub wpływ na procesy decyzyjne, tematykę badań, procesy legislacyjne, opiniotwórcze istotne dla sektora elektrycznego, elektroenergetycznego, teletechnicznego i oświetlenia.
 • Uzyskane, w okresie będącym przedmiotem oceny, otrzymane nagrody i wyróżnienia, zgłoszenia patentowe
 • Wprowadzone nowe rozwiązania organizacyjne w zakresie pracy zespołów badawczych, produkcji, handlu i dystrybucji oraz zarządzania gospodarką
 • Zgłoszone rozwiązania legislacyjne, organizacyjne i prawne
 • Nowe produkty i rozwiązania wprowadzone na rynek będące zasługą zgłoszonego
 • Osiągnięte wyniki innych działań mających znaczący wpływ na branże oraz jej popularyzację
 •  Innowacyjność i kreatywność
 • Przynależności do stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych
 1. Decyzja Kapituły jest nieodwołalna.
ZWYCIĘZCY

Nominowani do Tytułu zostaną proszeni są o przesłanie swojego zdjęcia w jakości do druku najpóźniej na 14 dni przed uroczystością ogłoszenia Tytułu.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania, wyświetlania, digitalizacji, przekazywania, odtwarzania i, jeśli jest to wymagane, dla celów składu, modyfikowania i zmiany formatu dla każdej przesłanej fotografii, ilustracji, grafiki, innych zdjęć oraz odnoszący się tekstów.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Targów ELEKTROTECHNIKA i Targów ŚWIATŁO w Warszawie. Laureatom zostaną uroczyście wręczone dyplomy. Dyplomy otrzymują także nominowani do Tytułu.
 3. Zwycięzcy zgadzają się, aby Organizatorzy wykorzystali ich dane i informacje biograficzne w reklamie i promocji we wszystkich mediach bez wynagrodzenia z wyjątkiem sytuacji, w których jest to niezgodne z prawem.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na pytania dotyczące Konkursu odpowiedzi udziela biuro Organizatora

 1. Wszelkie kwestie związane z interpretacją oraz zastosowaniem niniejszego Regulaminu będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatorów